Bãi bỏ Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng

Ngày 17/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 37/2017/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 về ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2017. Thực tế Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg hướng dẫn căn cứ vào Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1999 mà Luật  chất lượng sản phẩm  hàng hóa hiện nay đã có hiệu lực thi hành từ năm 2007 thay thế cho Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa và đối chiếu theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg kể trên mặc nhiên đã hết hiệu lực từ lâu. Tuy nhiên do việc hiểu chưa đúng quy định của pháp luật mà các cơ quan có thẩm quyền khi kiểm tra thấy hàng hóa không có trong Danh mục phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan của các Bộ, Ngành nhưng có trong Danh mục phải kiểm tra chất lượng của Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về kiểm tra chất lượng dẫn đến kéo dài thời gian thông quan, tăng chi phí cho doanh nghiệp. Như vậy, để tránh những phát sinh vướng mắc không cần thiết và để từng bước minh bạch hóa các quy định của pháp luật liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thì Chính phủ đã có quyết định số 37/2017/QĐ-TTg nêu rõ việc chấm dứt hiệu lực thi hành của Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: