Hàng hóa phải kiểm tra chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ có phải chỉ cần đăng ký là thông quan được?

   Ngày 14/9/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có công văn số 836/TĐC-QL thông báo đến Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc thực hiện một số quy định  đối với hàng hóa phải kiểm tra chất lượng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN (sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017). Theo đó, có quy định là đối với hàng hóa phải kiểm tra chất lượng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ thì doanh nghiệp chỉ cần đăng ký với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là được cơ quan Hải quan thông quan ngay mà không cần phải nộp kết quả kiểm tra chất lượng. Cụ thể một số nội dung tại công văn số 836/TĐC-QL như sau:

  1. Theo Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN (bổ sung Điều 5, Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN): Người nhập khẩu đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Mẫu 1.ĐKKT ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ) xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu và người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng )cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa.
  2. Theo Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN (bổ sung Mục 1, Mục 2 của Điều 5a, Thông tư số 27/2017/TT-BKHCN): Kể từ ngày 01/10/2017 đối với các mặt hàng thép (trừ thép làm cốt bê tông); mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; đồ chơi trẻ em; thiết bị điện và điện tử (an toàn, tương thích điện tử) (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng )sẽ không cấp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu và cơ quan hải quan cửa khẩu.

Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân mình thì việc chỉ  nộp Bản đăng ký kiểm tra có xác nhận của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thì cơ quan Hải quan cũng không thể thông quan cho doanh nghiệp được do quy định tại Khoản 4, Điều 37 Luật Hải quan là “ đối với hàng hóa phải kiểm tra, phân tích, giám định, để xác định có đủ điều kiện được xuất khẩu, nhập khẩu, cơ quan hải quan chỉ thực hiện thông quan hàng hóa sau khi xác định hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu trên cơ sở kết luận kiểm tra, phân tích, giám định hoặc thông báo miễn kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.”.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: