Kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa thuộc quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 19/12/2016, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 11862/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo đó, Tổng cục hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng đối với danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19/01/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ áp dụng cho quá trình sản xuất, không áp dụng đối với hàng hóa trong xuất khẩu, nhập khẩu. Như vậy, tất cả hàng hóa thuộc Danh mục nhóm 2 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đều không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Tuy nhiên, ngày 15/11/2017 Tổng cục Hải quan lại ban hành công văn số 2875/GSQL-GQ1 hướng dẫn về việc kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa thuộc chuyên ngành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Theo đó, đối với mặt hàng là Thang máy và Cần trục khi nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng theo trình tự, thủ tục quy định.

Mặt hàng Thang máy và Cần trục đều thuộc Danh mục nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhưng lại có 2 văn bản hướng dẫn khác nhau và hoàn toàn trái ngược nhau gây khó khăn khi áp dụng thực tiễn. Theo ý kiến của người viết thì đối với Danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì thực hiện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động tương ứng đối với từng mặt hàng; mặt hàng nào mà có yêu cầu kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu thì phải kiểm tra ngược lại thì được miễn kiểm tra. Thiết nghĩ, Tổng cục Hải quan cần có hướng dẫn thống nhất để thực hiện./.

 

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: