Nhập khẩu xe ô tô theo quy định mới: Tưởng dễ nhưng lại rất khó

Ngày 17/10/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Theo quy định tại Nghị định này thì các doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô không phải nộp Giấy chỉ định, giấy ủy quyền của chính hãng sản xuất đã được hợp pháp hóa lãnh sự khi nhập khẩu xe ô tô cho cơ quan Hải quan nữa. Hiện nay, Giấy chỉ định, ủy quyền của chính hãng sản xuất là điều kiện vô cùng khó khăn dẫn đến chỉ có một vài doanh nghiệp lớn đếm trên đầu ngón tay ở Việt Nam được phép nhập khẩu xe ô tô. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân mình thì việc Cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu xe ô tô của Bộ Công thương có mức độ tương đương thậm chí còn khó khăn hơn so với quy định cũ do có yêu cầu phải “Có văn bản xác nhận hoặc tài liệu chứng minh doanh nghiệp được quyền thay mặt doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi ô tô nhập khẩu tại Việt Nam” đã được hợp pháp hóa lãnh sự mới được cấp giấy phép nhập khẩu. Với quy định này thì chắc cũng chỉ vài ba doanh nghiệp ở Việt Nam là những doanh nghiệp lớn mới có thể đáp ứng được yêu cầu. Chúng ta cùng điểm qua một vài quy định về điều kiện kinh doanh nhập khẩu xe ô tô tại Nghị định này:

Điều 14. Quy định chung về kinh doanh nhập khẩu ô tô

 1. Chỉ doanh nghiệp mới được xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

2.Doanh nghiệp được quyền nhập khẩu ô tô sau khi đáp ứng các điều kiện và được cấp . Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định này.

 1. Doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải tuân thủ các quy định về quản lý nhập khẩu ô tô tại Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 15. Điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô

Doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô khi đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thuộc sờ hữu của doanh nghiệp, hoặc do doanh nghiệp ký hợp đồng thuê, hoặc thuộc hệ thống đại lý ủy quyền của doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Nghị định này.
 2. Có văn bản xác nhận hoặc tài liệu chứng minh doanh nghiệp được quyền thay mặt doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi ô tô nhập khẩu tại Việt Nam.

Điều 16. Cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

 1. Bộ Công Thương là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.
 2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô gồm:
 3. a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô (Mau số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này): 01 bản chính;
 4. b) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương: 01 bản sao;
 5. c) Tài liệu chứng minh doanh nghiệp đáp ứng điều kiện nhập khẩu ô tô quy định tại Điều 15 Nghị định này, cụ thể:

– Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định này: 01 bản sao.

– Văn bản xác nhận hoặc tài liệu chứng minh doanh nghiệp được quyền thay mặt doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi ô tô nhập khẩu tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật: 01 bản sao.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký, tức ngày 17/10/2017 với điều khoản chuyển tiếp như sau:

Điều 31. Điều khoản chuyển tiếp

 1. Đối với điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô đang hoạt động được tiếp tục hoạt động trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. Sau thời hạn trên, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này.
 2. Đối với điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô:
 3. a) Hoạt động kinh doanh nhập khẩu ô tô được thực hiện theo quy định hiện hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017;
 4. b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, doanh nghiệp chỉ được phép nhập khẩu ô tô sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khâu ô tô theo quy định tại Nghị định này;
 5. c) Không phụ thuộc vào các quy định nêu tại điểm a khoản 2 Điều này, các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này và được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô trước ngày 31 tháng 12 năm 2017 được quyền nhập khẩu ô tô kể từ ngày Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô có hiệu lực./.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: