Thời điểm nộp C/O đối với các Hiệp định thương mại

Ngày 14/9/2016 và ngày 04/10/2016, Bộ Tài chính ban hành công văn số 12802/BTC-TCHQ và công văn số 13959/BTC-TCHQ  hướng dẫn về thời điểm nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với các Hiệp định thương mại, theo đó:

  1. Thời điểm nộp C/O đối với các mẫu C/O, trừ C/O mẫu VK (KV):

– Người khai hải quan nộp bản chính C/O cho cơ quan hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan để được xem xét hưởng mức thuế ưu đãi theo biểu thuế suất ưu đãi tương ứng. Thời điểm làm thủ tục hải quan được tính từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan đến trước khi hàng hóa được thông quan.

– Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trong thời gian chưa nộp C/O, người khai hải quan khai báo theo mức thuế suất MFN.

– Ngoài thời hạn nêu trên, cơ quan hải quan chỉ xem xét đề nghị nộp bổ sung C/O trong các trường hợp:

+ Trường hợp thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, với mã số HS khai báo, thuế suất MFN thấp hơn hoặc bằng với thuế suất ưu đãi đặc biệt, doanh nghiệp khai thuế suất MFN khi làm thủ tục hải quan, không áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Sau khi hàng hóa đã thông quan, cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan xác đinh lại mã số HS hoặc doanh nghiệp khai bổ sung mã HS, theo mã HS mới thì thuế suất MFN cao hơn so với thuế suất ưu đãi đặc biệt,doanh nghiệp đề nghị được nộp bổ sung C/O.

+ Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, hàng hóa thuộc đối tượng theo diện ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu. Sau khi hàng hóa đã thông quan, cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan (hoặc doanh nghiệp tự phát hiện) xác định hàng hóa không thuộc diện ưu đãi đầu tư, doanh nghiệp đề nghị được nộp bổ sung C/O.

  1. Thời điểm nộp C/O đối với C/O mẫu VK (KV):

–  Đối với tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp bản chínhC/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

– Đối với tờ khai hải quan điện từ, người khai hải quan phải nộp bảnchính C/O tại thời điểm nộp hồ sơ hải quan.

– Trường hợp không có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bô sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 01 năm kể từ ngày đãng ký tờ khai hải quan. Trongthời gian chưa nộp C/O, người khai hải quan khai báo theo mức thuế suất MFN.

Hướng dẫn tại các văn bản nêu trên của Bộ Tài chính chỉ áp dụng đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 14/9/2016./.

 

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: