Trường hợp nào được khai bổ sung mà không bị xử phạt vi phạm hành chính?

Theo quy định tại Điều 20, Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì các trường hợp được khai bổ sung gồm:

1) Người khai hải quan được khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân luồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;

2) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

3) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng trước khi thông quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

4) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

5) Người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Như vậy, với quy định nêu trên thì chỉ có điểm 1 và điểm 2 là không bị xử phạt. So sánh quy định tại điểm 2 và điểm 3 ta thấy: Cùng là một hành động người khai hải quan tự phát hiện thấy sai sót trong quá trình kê khai nhưng nếu  khai bổ sung trước thời điểm thông quan thì sẽ bị xử phạt; ngược lại, cứ để cho hàng hóa được thông quan rồi khai bổ sung trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan thì lại không bị xử lý.

Tuy nhiên, việc khai bổ sung theo quy định tại điểm 2, điểm 4 nêu trên chỉ được thực hiện đối với hàng hóa xuất nhập khẩu không thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng quản lý chuyên ngành, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu./.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: