Từ 01/11/2017, rượu nhập khẩu không phải nộp giấy chỉ định hoặc ủy quyền là phân phối, nhà nhập khẩu của chính hãng sản xuất.

Ngày 14/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP quy định về việc kinh doanh rượu. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017 và thay thế Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ quy định về sản xuất, kinh doanh rượu. Đáng chú ý, khi Nghị định số 105/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan không cần phải nộp Giấy chỉ định hoặc ủy quyền là phân phối, nhà nhập khẩu của chính hãng sản xuất nữa. Một số điểm cần lưu ý đối với các doanh nghiệp khi nhập khẩu rượu theo quy định mới là:

  1. Doanh nghiệp có Giấy phép phân phối rượu được phép nhập khẩu rượu và phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu. Trường hợp nhập khẩu rượu bán thành phẩm, doanh nghiệp chỉ được bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
  2. Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp được phép nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm.
  3. Rượu nhập khẩu phải đáp ứng quy định sau:
  4. a) Phải được ghi nhãn hàng hóa, dán tem rượu theo quy định tại Điều 6 Nghị định;
  5. b) Phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) trước khi nhập khẩu và phải đáp ứng các quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.
  6. Rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế.

Vấn đề đặt ra là nếu một loại rượu mới nhập khẩu thì không thể xuất trình được Giấy tiếp nhận công bố hợp quy ( vì cơ quan quản lý quy định cần phải kiểm tra, thử nghiệm trước mới có thể cấp Giấy này) thì Điều 31 của Nghị định 105/2017/NĐ-CP  cũng có quy định về vấn đề này là:

 Doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp chưa được cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép phân phối rượu được nhập khẩu rượu để thực hiện thủ tục cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công b phù hp quy định an toàn thực phẩm với tng dung tích không quá 03 lít trên một nhãn rượu. Rượu nhập khẩu trong trường hợp này không được bán trên thị trường.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: